Pro Dive Chorvńtsko 
 

Základný kurz potápania

                                                                                                         
Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát SDI alebo CMAS, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

 

 

O kurze

Umožní požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu  zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

 

 

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v kontrolovanom vodnom prostredí zátoky a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samo záchranných techník a riešenia krízových situácií.

 

 

Podmienky účasti                                    

> vek min 15 rokov (v prípade neplnoletosti vyžadujeme súhlas zákonného zástupcu)
> v prípade kurzu Junior OWD je minimálnou hranicou veku 10 rokov (a súhlas zákonného zástupcu)
> plavecká spôsobilosť
> vyhlásenie o zdravotnom stave

 

Doba trvania

Kurz pozostáva až z 8 tréningových blokov, ktoré spolu tvoria približne 36 hodín výučby. Každý z blokov pozostáva z:
> teoretickej lekcie (výklad, prezentácia, riadená diskusia.....)
> praktického seminára (ukážky, samostatná montáž, projekcia....)
> predponorovej prípravy (výber a montáž výstroja, techniky a pomôcok, plán ponoru ......)
> ponoru na otvorenej vode
> debrífingu (vyhodnotenie, zápis do denníka.......)


Cena kurzu 460 Eur zahŕňa:


> plnenie fliaš vzduchom
> školné a inštruktáž
> skúšobný poplatok
> registrácia v SDI alebo v CMAS
> c-card, diplom
> multimediálny CD-ROM
> potápačský denník
> potápačské tabuľky

© 2015 - Všetky práva vyhradené IMPRESSUM
Posledná zmena 1. marca 2017
5