Úvod img3 VZDUCH A NITROX img3Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýza img3 Prípravaimg3 Záver

Blok 1: Vzduch a Nitrox

- Zloženie vzduchu a úloha plynov v ňom obsiahnutých

- Nitrox, jeho podstata a názvoslovie

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

 

Čo je vzduch

Vzduch, ktorý nás na zemskom povrchu obklopuje, sa skladá približne z:
- 21% kyslíka (O2) a
- 79% dusíka (N2).

img3

 

Kyslík (O2) sa v našom tele chemicky viaže na hemoglobín nachádzajúci sa v krvi a vytvára zlúčeninu oxyhemoglobín. Krvným obehom je roznášaný do celého tela, kde je postupne spotrebovávaný na rôzne energetické procesy. Od kyslíka sme životne závislí, preto aj jeho dočasný nedostatok v našom tele (napr. pri zástave dýchania) môže spôsobiť nenávratné zmeny.

Dusík (N2). Na rozdiel od kyslíka, dusík nie je organizmom metabolizovaný, nerád vstupuje do chemických reakcií a vľudskom tele za normálnych okolností takmer neviaže zlúčeniny. Avšak tento k organizmu pomerne "nevšímavý" plyn, difunduje v podmienkach zvýšeného tlaku pri potápaní do krvi a telových tkanív.

Potápačský regulátor nám dodáva dýchaciu zmes pod tlakom rovnajúcim sa okolitému. Tento tlakový gradient dusíka je zodpovedný za jeho absorbciu (saturáciu) ľudským telom pri zostupe a naopak elimináciu (desaturáciu) počas výstupu a následne po ňom, keď sa telo opäť vráti do podmienok bežného tlaku.

img3

 

 

Čo je Nitrox

 

Nitrox sa skladá z tých istých komponentov ako vzduch, len jeho jednotlivé zložky sú zastúpené v inom pomere. Podiel O2 v týchto umelo vytvorených zmesiach je vyšší na úkor N2. Jeho zastúpenie vyjadruje aj ďalšie často používané označenie ako Enriched Air Nitrox.

img3

 

Enriched Air Nitrox (EANx), do slovenčiny prekladáme ako "kyslíkom obohatená zmes Nitroxu" je precíznejší názov pre túto umelú zmes plynov. “x” v jej názve pritom označuje množstvo O2 v percentách.

Stretnúť sa môžeš v potápaní aj so staršími názvami ako:
- Safe Air, či
- NOAA Nitrox.
V súčasnosti uvádzajú rôzny autori, záujmové skupiny či agentúry aj označenie:
- N32 , N36 alebo
- E32, E36.
pre dve v rekreačnom potápaní najčastejšie používané Nitroxové zmesi.

Z uvedeného si potom ľahko odvodíš, že Nitrox označený ako EAN32 (respektíve EAN36) je zmes s s 32% percentným (respektíve 36% percentným) zastúpením O2. Zbytok, to jest 68% (respektíve 64%) zmesi - tvorí dusík.

 

img3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img3

 

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:

- Podrobné zloženie vzduchu
- Históriu Nitroxuvo svete aj na Slovensku
- Minulosť a prítomnosť kurzov potápania s EANx

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

 

img3