Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxuimg3 ODLIŠNOSTI POUŽÍVANIA img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýza img3 Prípravaimg3 Záver

Blok 3: Odlišnosti používania

- Načo dávať pozor pri používaní Nitroxu

- Zisťovanie množstva kyslíka a hĺbkové limity

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

Naďalej platí:

Potápanie s Nitroxovými zmesami nie je natoľko odlišné od ponorov so vzduchom akoby sa na prvý pohľad zdalo. Potápač musí dodržiavať tie isté princípy, aké sa naučil v prvých kurzoch potápania a používať identické postupy. Naďalej preto zostávajú v platnosti všetky pravidlá bezpečnosti. Menujme aspoň:

- precízny výber a viacnásobná kontrola výstroja
- adekvátny plán ponoru
- bezpečný vstup/výstup z vody
- partnerský spôsob potápania
- monitorovanie prístrojov
- konzervatívne nakladanie so zásobou dýchacieho plynu
- pomalý výstup nahor a realizácia bezpečnostnej zastávky
- a mnohé ďalšie.

img3

 

Čo pribudne potápačom s EANx

 

Potápačom - užívateľom kyslíkom obohatených zmesí Nitrox, pribudnú v zásade dve úlohy. Prvou z nich, bude zmeranie množstva kyslíka a teda zistenie jeho skutočného podielu v zmesi, ktorú hodlá dýchať.

Druhou úlohou je potom následne vypočítať maximálnu operačnú hĺbku konkrétnej zmesi. Ako sa dozvieš ďalej, každý Nitrox je v závislosti na koncentrácii kyslíka „použiteľný“ len po určitú hĺbku.

 

Zistenie množstva kyslíka

 

Podiel kyslíka v zmesi, zisťujeme meraním s pomocou špeciálneho prístroja = oximetra. Kyslíkový analyzátor zobrazuje na svojom displeji priamo koncentráciu O2. Manipulácia s ním nie je zložitá a po krátkej ukážke ju zvládne praktický každý, kto vie čítať. V stručnosti sa jej venujeme v Bloku 7: Príprava na ponor.

 

Hĺbkové kyslíkové limity

 

Ako sme spomenuli, hĺbkové limity používania nitroxových zmesí súvisia s podielom kyslíka v nich zastúpených. Čím je vyšší, tým menšia bude hĺbka, do ktorej nás všeobecne prijaté normy pustia. Často sa označuje anglicky ako MOD = Maximal Operation Depth.

Pre dve najpoužívanejšie koncentrácie s 32%-tným (respektíve 36%-tným) zastúpením kyslíka platí:

- EAN32 má operačnú hĺbku (MOD) ..... 39 m

- EAN36 má operačnú hĺbku (MOD) ..... 33 m

Prekračovanie týchto limitov môže mať veľmi vážne dôsledky súvisiace s otravou kyslíkom. Obe uvedené hĺbky považujeme za tzv. „absolútne“, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť prekračované! Ich výpočet vychádza z predpokladu hodnoty tlaku kyslíka na úrovni 1,6 bar.

Tlaky jednotlivých zložiek plynov bližšie rozoberáme v Bloku 4: Fyzika a EANx. Otrave kyslíkom sa venujeme v Bloku 5: Fyziológia a Nitrox.

img3

 

Úvaha nad výstrojom

 

V minulosti sa v manuáloch potápania s Nitroxom venovalo veľa priestoru úvahám nad výstrojom.Vychádzali zo skutočnosti, že kyslík je plyn, ktorý za určitých okolností pri styku s uhľohydrátmi a ďalšími organickými látkami reaguje explozívnym horením.

Pre rekreačné potápanie s Nitroxom, z tejto síce správnej, ale nie celkom opodstatnej obavy nevyplýva žiadne nebezpečenstvo. V skutočnosti potápači, ani ich výstroj neprichádzajú do kontaktu s vysokokoncentrovaným kyslíkom pod vysokým tlakom.

Ich regulátory, inflačný mechanizmus vyvažovacej vesty či manometer, sa stretávajú nanajvýš so 40%-tným kyslíkom.

Jedinou výnimkou sú potápačské fľaše. Aj to len v procese plnenia metódou na základe parciálnych tlakov, v prípade ktorej sa do fliaš púšťa čistý kyslík. Ale to je skôr problém plniarní fliaš a či ich technikov.

Bežný rekreačný potápač preto nemusí pre použitie Nitroxu uvažovať o kyslíkovej kompatibilite svojho výstroja, ktorý je dostatočne čistý pre EAN v rozpätí od 21-40% kyslíka.

 

img3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:


- Nutnosti úprav výstroja
- Príprava a čistenie fliaš
-Ako sú nastavené hĺbkové limity

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3