Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológiaimg3 ANALÝZA img3 Prípravaimg3 Záver

Blok 6: Analýza plynu

- Meracie prístroje na určenie množstva kyslíka

- Určenie percentuálneho zloženia EANx

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

     

 

Úlohy navyše

Už v predchádzajúcej časti príručky Bloku 3: Odlišnosti používania EANx sme spomenuli, že Nitroxovému potápačovi oproti konvenčnému pribudnú dve úlohy navyše:

- zmeranie množstva kyslíka (zistenie jeho skutočného podielu v zmesi)
- následné určenie maximálnej prípustnej hĺbky. pre konkrétnu zmes, ktorému sa venujeme v časti Bloku 7: Príprava na ponor.

 

Analýza zmesi

 

Podiel kyslíka v zmesi, zisťujeme meraním s pomocou špeciálneho prístroja = oxymetra. Kyslíkový analyzátor zobrazuje na svojom displeji priamo koncentráciu O2.

Dôležitým bezpečnostným opatrením pri potápaní s Nitroxom, je analýza kyslíkového obsahu zmesi, ktorú by mal potápač vykonať dostatočne precízne a sám osobne. Patrí medzi dominantné zručnosti precvičované v kurze Nitrox Diver. Je tiež dôvodom, prečo musí byť aj táto On-Linová verzia osvojovania si teoretických poznatkov doplnená o záverečné stretnutie s Inštruktorom potápania s EANx.

 

Kyslíkový analyzátor

 

Aj keď sa jednotlivé typy a druhy analyzátorov môžu od seba vzájomne líšiť, majú viacero spoločných charakteristických prvkov. Zvyčajne sa jedná o jednoduchý prístroj, ktorý sa skladá zo senzora a zobrazovacej jednotky. Pracuje na princípe zmeny napätia, ktoré vzniká pri prechode plynu s vyšším obsahom O2 cez senzor. Na displeji oxymetra sa nezobrazuje hodnota napätia vo voltoch ale prepočítaním priamo koncentrácia kyslíka v analyzovanej zmesi.

Každý prístroj má svoj zdroj, ktorým je zvyčajne monočlánok s niekoľkoročnou životnosťou. Samotný senzor však vydrží len 1-2 roky a musí byť v pravidelných intervaloch vymieňaný.

Kvalitou (a aj cenou) sa jednotlivé meracie prístroje od seba odlišujú najmä schopnosťou automatickej kalibrácie, zohľadňovaním teploty či vlhkosti okolitého ovzdušia. Svoje zohrávajú aj vodotesné alebo nárazu vzdorné balenie, dizajn, krajina pôvodu či značka.

 

Meranie množstva O2

 

Zapnutie prístroja
Ak ešte prístroj nie je zapnutý, nájdeš tlačidlo On/Off určite ľahko.

Vynulovanie
Prístroj sa obyčajne nuluje automaticky. Ak nie je prítomný žiaden O2, ktorý by vytváral nadbytočnú oxidáciu (po predchádzajúcom meraní Nitroxu), čísla na displeji sa vrátia do pôvodných hodnôt vo veľmi krátkom čase.

Kalibrácia
U drahších prístrojov sa hodnota kyslíka v okolí nastaví automaticky. V prípade jednoduchších analyzátorov, nastavujeme čísla na 20,8. Táto hodnota sa upravuje s pomocou kalibračnej tabuľky na základe rozdielnych hodnôt teploty a vlhkosti okolitého vzduchu.

img3

 

Otvorenie fľaše
Fľašu s analyzovaným obsahom Nitroxu púšťame pomaly, s odhadovaným prietokom 2-5 litrov/min.

Odčítanie hodnoty
Po niekoľko sekúnd trvajúcom voľnom odpúšťaní plynu prilož vstupný otvor analyzátora k ventilu. V niektorých prípadoch bude otvor opatrený aj obmedzovačom prietoku. Prepúšťaj aspoň10-15 sekúnd, až pokiaľ nedôjde k stabilizácii hodnoty, ktorá vyjadruje podiel O2.

img3

 

Vypnutie prístroja
Uzatvor ventil fľaše, vypni prístroj a ulož predpísaným spôsobom.

Presnosť analýzy

 

Pre potreby bežného rekreačného potápania s Nitroxom od 21-40% obsahu kyslíka postačí presnosť v rozpätí plus/mínus 1%. Takáto chyba v meraní nijako vážnejšie neovplyvní bezpečnosť potápania.

 

img3

 
 

 

Rôzne typy analyzátorov:

img3

S automatickou kalibráciou

 

img3

So zabudovaným senzorom

 

img3

Laboratórny prístroj

 

 

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:

- Ďalšie druhy analyzátorov
- Ako si vybrať ten správny typ
- Tipy a triky pri meraní
- Čo ovplyvňuje presnosť merania

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

 

img3