Úvod img3 Vzduch a nitrox img3 Výhody nitroxu img3 Odlišnosti používania img3 Fyzika img3 Fyziológia img3 Analýzaimg3 PRÍPRAVA img3 Záver

Blok 7: Príprava na ponor

- Výpočet maximálnej hĺbky

- Určenie časového limitu ponoru

Jednotlivé časti výučby:

img3

img3

img3

img3

img3

img3

img3

 

Určenie hĺbky ponoru

Ďalším krokom, je určenie operačnej hĺbky (MOD = Maximum Operation Depth) konkrétnej nitroxovej zmesi.

Dopracovať sa k nej môžeme s pomocou:
- kalkulačky (alebo výpočtom z hlavy)
- tabuliek (odčítaním zo špeciálnych tabelárnych schém)
- elektroniky (prístroja, ktorým môže byť smartfón, laptop, PC....)
- potápačského počítača.

 

Výpočet MOD

 

Ide v celku o jednoduchú matematickú úlohu, vychádzajúcu z Daltonovho zákona a ďalších už skôr spomínaných vzťahov. Pri hľadaní MOD ide o výpočet delenia, pri ktorom do čitateľa dosadzujeme maximálne prípustnú hodnotu PO2 = 1,5 bar. Menovateľom je potom vyjadrenie nameraného množstva kyslíka v zmesi v decimálnej forme.

img3

 

To jest hodnota 1,5 delená %-tami O2 zapísanými až za desatinnou čiarkou. Výsledkom delenia je hodnota tlaku, ktorý sa vzťahuje na maximálne prípustnú hĺbku použitia tejto zmesi.

 

Tabuľky a schémy

 

Pre potreby nitroxových potápačov boli publikované rôzne tabelárne schémy, ktoré vychádzajú z hore uvedeného výpočtu. Pre bežne používané koncentrácie od 21-40% O2 uvádzame v ľavom stĺpci nami vypracovanú "Aronnaxácku tabuľku".

 

Elektronické prístroje

 

Štastní majitelia iPhonov, laptopov, desktopov, netopov (atď.....doplň sám) nájdu na webe veľké množstvo graficky veľmi vkusne riešených aplikácií a programov, ktoré vypočítavajú operačné hĺbky nitroxových zmesí.

img3

 

Potápačské počítače

 

Výpočtová technika sa definitívne dostala aj pod vodu. Zatiaľ čo v minulosti patrili potápačské počítače schopné zohľadňovať nitroxové zmesi skôr k luxusu, v dnešných časoch sa počítače bez tejto funkcie už prakticky ani nevyrábajú.

Pre monitoring a riadenie ponoru s pomocou počítača platí, že mu najskôr musíš zadefinovať 2 parametre:

- Percentá kyslíka v zmesi. Bežné prístroje pre rekreačné potápanie povoľujú zadanie v rozpätí od 21-40% kyslíka.

- Maximálne prípustnú hranicu parciálneho tlaku kyslíka. Počítače zvyčajne chodia s prednastavenou hodnotou PO2 = 1,4 bar. Podľa nášho názoru ju môžeš pokojne zvýšiť zvýšiť na 1,5 bar.

img3

 

Počítačom plánované
hĺbky a časy ponoru

 

Pri plánovaní ponoru so vzduchom si bol pravdepodobne zvyknutý na funkciu tzv. "listingu", keď ti počítač pred ponorom zobrazoval jednotlivé hĺbky (v rozpätí po 3 metroch) až po maximálnu hĺbku rekreačného potápania okolo 40 metrov.

Súčasne ti zobrazoval aj časové limity ponoru v tzv. "bezdekompresnom" pásme. To jest dĺžku ponoru, po ktorej nebola vyžadovaná stupňovitá dekompresia sériou povinných zastávok.

Pre predchádzajúcom nastavení počítača, v ktorom si mu zadefinoval plyn na ktorom budeš potápať a mieru kyslíkovej expozície, ktorú si ochotný znášať, bude listing príslušne "nitroxovo" upravený.

Bude zobrazovať maximálne povolenú hĺbku ponoru a súčasne v 3 m rozpätí aj príslušne predĺžené "bezdekompresné" časy tak, ako sme to rozoberali v časti Bloku 2: Výhody potápania s EANx.

 

Počítač vo vode

 

Pri potápaní s Nitroxom a predpokladanom korektnom nastavení počítača, sa bude tento užitočný prístroj pod vodou chovať takmer identicky, ako v prípade stlačeného vzduchu. Naďalej bude zobrazovať:
- aktuálnu aj maximálne dosiahnutú hĺbku
- čas ponoru
- teplotu, tlak a iné......
Navyše bude na displeji jasne zobrazovaná:
- zmes (resp. jej percentuálny obsah O2)

Zmenou bude len akustický aj vizuálny alarm, ktorý sa aktivuje v prípade, ak potápač dosiahne hraničnú hĺbku, podľa prednastavenej úrovne PO2 pre konkrétnu zmes Nitroxu.

 

img3

 

 

img3

 
 

--------------------------------------

Príklad:

Hľadáme maximálnu hĺbku použitia EAN32.

P = PO2 ÷ FO2

P = 1,5 ÷ 0,32

P = 4,68 bar

Výsledný tlak 4,68 bar premeníme na hĺbku (-1 x 10) = 36,87 m. V súlade so zasadami bezpečnosti výsledok zaokrúhlime nadol.

Odpoveď:
So zmesou EAN32 sa môžeme potápať do hĺbky 36 metrov.

---------------------------------------

 

img3

 

 

Správa ScubaSaurom

Možno je niektorému z čitateľov riadkov o potápačských počítačoch nostalgicky ľúto, za plánovaním vzduchového ponoru s pomocou starých dobrých tabuliek.

Týmto "SCUBAsaurom" si dovolíme poznamenať, že pre štandardné potápačské zmesi, akými sú EAN32 a EAN36 jestvujú dizajnom identické tabuľky, zobrazujúce nielen maximálne hĺbky týchto zmesí, ale aj bezdekompresné (už predĺžené) časy podľa jednotlivých dosiahnutých hĺbok ponoru.

 

img3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img3

Rozšíriť svoje vedomosti o problematike Nitroxu môžeš napríklad aj štúdiom našej príručky s názvom:
"Potápanie so zmesou NITROX ".
Okrem iného sa v nej v súvislosti s týmto blokom dozvieš:

- Ktoré Apps sú najlepšie?
- Ďalšie tabuľky a schémy
- Software na plánovanie EANx ponorov
- Ako správne používať počítač pod vodou

img3

Úplnú verziu príručky, si môžeš za poplatok 5 Eur stiahnúť na tomto mieste portálu Scuba.sk

img3