Pro Dive ChorvČtsko 
 

Základný kurz potápania


Na rozdiel od minulosti, kedy potápači s provizórnym výstrojom a maskami zhotovenými z detských kýblikov získavali potrebné zručnosti najmä na základe osobných skúseností, je dnes väčšina potápačských škôl vybavená kvalitným materiálom. Podrobne vypracované osnovy, pomôcky a kvalifikovaní inštruktori umožňujú, sa už v priebehu niekoľkých dní naučiť základom potápania.

 

Obsahová stránka kurzu

Seriózny kurz prístrojového potápania pozostáva:
• z výučby v teoretickej časti
• z praktického výcviku v bazéne alebo na inej uzatvorenej vodnej ploche a
• z tréningu na otvorenej vode

V akademických lekciách sa absolventi kurzu dozvedia o niektorých fyzikálnych zákonoch a odlišnostiach vodného prostredia v súvislosti s jeho pôsobením na organizmus človeka pri potápaní. V procese výučby sa zoznámia s potápačským výstrojom, zásadami jeho výberu, používania a ošetrovania. Počas praktických lekcií v bazéne, či inom kontrolovanom prostredí si osvoja základné potápačské zručnosti. Zostupy na otvorenej vode v reálnom prírodnom prostredí len prehĺbia tieto znalosti a doplnia o ďalšie potrebné potápačské návyky a skúsenosti.

 

Cieľ výcviku

Naše ciele základného kurzu formulujeme v ARONNAXe ako:
• potápačský výstroj
• dýchanie
• pohyb pod vodou
• pozeranie
• komunikácia
• bezpečnosť a plánovanie

Potápanie je aktivita, ktorá je do značnej miery závislá od výstroja, bez ktorého nie je možné ju realizovať. Od začiatku kurzu sa frekventanti stretávajú s materiálom a technikou, vo viacerých typoch a podobách. Učia sa rozlišovať jednotlivé druhy výstroja, ich odlišnosti a prednosti. Cieľom výcviku je dosiahnuť takú úroveň poznatkov a zručností, aby si bol študent schopný vybrať adekvátny materiál v požičovni hoci aj na druhom konci sveta, zvládol jeho montáž, správne použitie, demontáž aj ošetrenie po ponore.

Dýchanie pod vodou z regulátora, patrí medzi skutočnosti, ktoré nás potápačov hádam najviac odlišujú od ostatných športov a pohybových aktivít. V priebehu výcviku sa mu preto z pochopiteľných príčin venujeme vo zvýšenej miere. Jeho absolventi budú pripravovaný na situácie zvýšenej či zníženej dodávky plynu, poruchy dýchacieho rytmu z dôvodu reflexných odpovedí organizmu akými sú kýchanie, kašľanie či zvracanie.

Potápanie sme kedysi označili ako ozajstný 3D šport, realizovaný v trojrozmernom priestore. Istotne neprekvapuje, že podstatnú časť výcviku tvorí aj nácvik plávania s plutvami a vyvažovanie prostredníctvom kompenzátora vztlaku. Vesta svojim variabilným objemom vyrovnáva vztlak potápača a umožňuje mu, sa voľne vznášať v priestore podobne, ako stav bez tiaže kozmonautovi vo vesmíre. Špeciálnou zručnosťou, ktorú si bude musieť osvojiť každý potápač je aj schopnosť vyrovnávania tlaku v stredoušnej dutine, bez ktorej nie je možné sa zanoriť do už pomerne malej hĺbky.

Dôvodom, prečo chodíme pod vodnú hladinu je získavanie zážitkov a postupné objavovanie tohto pre nás neznámeho a bezpochyby zvláštneho sveta. Tieto nové poznatky si osvojujeme v prvom rade zrakom, prostredníctvom vizuálnych vnemov. Ale aj tomu sa treba priučiť. Našim cieľom je, aby potápač získal komplex schopností kam – kedy – a ako sa pozerať, aby pre neho návšteva Neptúnovej ríše neskončila sklamaním.

Pod vodou pochopiteľne nie je možné rozprávať. Potápači sú preto nútení komunikovať gestami, pohybom tela, svetlom aj akustickými signálmi. Našim cieľom bude, aby si každý náš absolvent osvojil dostatočnú batériu ručných znakov, s ktorými sa bude neskôr schopný dorozumievať s hociktorým potápačom na svete.

Ako červená niť, sa celým základným kurzom bude tiahnuť primárny cieľ výcviku, ktorým je bezpečnosť. Našich frekventantov budem postupne učiť posudzovať vonkajšie podmienky ponoru, formulovať adekvátny plán zostupu, odhadovať vycvičenosť ich budúcich partnerov a poznať technické možnosti svojho výstroja.

V spoločnosti partnerov by mal byť po kurze pripravený získavať ďalšie potápačské skúsenosti.

 

Kritéria získania certifikátu OWD (J-OWD)

Úspešné ukončenie základného kurzu potápania s prístrojom v potápačskej škole ARONNAX predpokladá:
• účasť na výcviku
• zvládnutie predpísaných zručností vo vode
• záverečný písomný test

Aj keď je v súčasnosti trendom svetových certifikačných agentúr takzvaný „on-line“ spôsob prezentovania teoretickej látky kurzu potápania, my v ARONNAXe sa domnievame, že úloha inštruktora je v pedagogickom procese sprostredkovania učebnej látky nezastupiteľná. Žiadať nemôžeme, ale svojich študentov prosíme o účasť na všetkých kľúčových teoretických prednáškach. V prípade praktickej časti sme v súlade s platnými štandardami nekompromisní. Pre úspešné absolvovanie kurzu je tak študent povinný sa zúčastniť všetkých lekcií.

Minimálny počet praktických lekcií je diktovaný záväznými predpismi spomínaných agentúr. V mnohých prípadoch to však nestačí a v skutočnosti väčšina kurzistov absolvuje viac lekcií. Certifikovaní môžu byť len v tom prípade, ak zvládnu bezo zbytku všetky predpísané zručnosti vo vode spôsobom aby neohrozili seba, svojich partnerov ani zástupcov živočíšnej či rastlinnej ríše pod hladinou.

Posledným krokom je potom úspešné vyplnenie záverečných písomných testov. Táto previerka je formou „open book“ to jest študenti môžu pri písomných testoch používať akúkoľvek literatúru či iné pomôcky. Otázky testov vyplývajú z učebnice základného kurzu a študenti ich majú po celý čas kurzu k dispozícii. Ich vypĺňanie nie je časovo limitované. Všetky zle zodpovedané otázky, musí inštruktor spolu so študentom prebrať odznova tak, aby študent bezpečne vedel správnu odpoveď.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom