Pro Dive ChorvČtsko 
 

Junior Open Water Diver - Základný kurz potápania pre mládež

 

Kurz "JUNIOR OPEN WATER DIVER" je najnižším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme SDI. Je určený pre mladých potápačov od 10-14 rokov, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát, ktorý ich oprávňuje potápať sa v doprovode potápačských profesionálov (inštruktorov či divemasterov) a rodičov-potápačov na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na bežné formy rekreačného potápania.

Teoretická príprava je redukovaná na minimum, pričom nevyhnutné informácie sú sprostredkované deťom zábavnou formou a s maximálnym využitím audiovizuálnej techniky. V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou.

Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne alebo v inom kontrolovanom vodnom prostredí a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností, aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií. Študenti sa naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

Vstupné požiadavky

- vek min 10 rokov (a súhlas zákonného zástupcu)
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 5 teoretických lekcií
- 4 ponory v kontrolovanom vodnom prostredí
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 34 hodín výuky

Cena kurzu 550 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- c-card, nástenný diplom
- učebné texty
- potápačský denník
- potápačské tabuľky

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom