Pro Dive ChorvČtsko 
 

Open Water Diver - Základný kurz potápania - na mori

 

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát SDI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej tažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (a súhlas zákonného zástupcu) pre Junior OWD a min 15 rokov pre OWD certifikát
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 5 teoretických lekcií
- 4 ponory v kontrolovanom vodnom prostredí
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 34 hodín výuky

Cena kurzu 590 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI alebo v PADI
- c-card, nástenný diplom
- učebné texty
- potápačský denník
- potápačské tabulky.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom